A-kurser information

Information om de specialespecifikke kurser (A-kurser i neurologi)

Det første neurologiske A-kursus man skal deltage i som nystartet kursist er kurset i kursus i klinisk neurologi som afholdes 2 gange om året og kun er for de helt nystartede kursister. Kurset er case-baseret og med patient demonstrationer og skal sikre at alle kursister kan optage en god anamnese, lave en god objektiv undersøgelse og sammenfatte dette således at de kan lægge et relevant udrednings program og komme med behandlingsforslag. Vær venligst opmærksom på at resten af kurserne først påbegyndes ½ år efter påbegyndt hoveduddannelse. Man forventes at være og forventes færdige med kursusrækken efter de første 2 år af hoveduddannelsen. Hvis man af særlige grunde ikke har kunnet deltage i et A-kursus kan det tages senere.

Kurserne holdes i universitetsbyerne, København, Odense, Århus og Ålborg og er fælles for kursister i hele landet.

Om kursusrækken

I alt består kursusrækken for øjeblikket af 19 kurser hvoraf flere er slået sammen, således de fordeles på i alt 12 kursusperioder. Da der konstant evalueres på kvaliteten af kurserne kan der forekomme ændringer i kursusrækken over tid. Dette vil i så fald i god tid blive meldt ud, for at modtage løbende mails med informationer om A-kurser og ændringer skal man sende en tilmeldingsmail til  hta@regionsjaelland.dk – ligeledes kan man framelde flere mails om A-kurser på denne e-mail.

Der findes til enhver tid en opdateret liste over kommende A-kurser på www.ynnn.dk under A-kurser samt på: sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tilmelding og afbud

Tilmelding til kurserne sker ved at der bliver lavet et link hvor man kan tilmelde sig, dette link vil blive sendt direkte til dem der er på mailinglisten når tilmeldingen starter og ligeledes vil det være at finde på hjemmesiden. Der bliver som hovedregel åbnet for tilmelding cirka 3 måneder før et kursus og lukket igen ca. 6 uger før kursusstart. Dette for at give delkursuslederne de bedste betingelser for at booke passende lokaler, sende materiale rundt samt dele folk ind i eventuelle grupper mht. forberedelse.

Såfremt man har tilmeldt sig et kursus og herefter ønsker at melde afbud kan det ske ved at sende en email til:  hta@regionsjaelland.dk

Vi gør opmærksom på at vi sender lister over de tilmeldte samt de tilstedeværende ved kurserne ud til afdelingernes administrerende overlæger, så arbejdsgiver har mulighed for at holde styr på eventuelt sygefravær o.lign.

Udenbys kurser

Den enkelte kursist skal selv sørge for bookning af overnatning og transport ved udenbys kurser. Ligeledes må den enkelte lægge ud for omkostningerne i forbindelse med dette og afregne dette med den afdeling hvor de under kursets afholdelse er ansat. Udgifterne der dækkes er lig statens takster for offentligt ansatte.

Dokumentation

Da kurserne er et led i den neurologiske hoveduddannelse er der krav om dokumentation for deltagelse. Dette foregår ved at man indhenter delkursuslederen for pågældende kursus’s underskrift på det dertil beregnede papir udstedt af Sundhedsstyrelsen. Mangler man papiret skal man rette henvendelse til sundhedsstyrelsen. Når man har været igennem kursusrækken sendes papiret med alle underskrifterne til A-kursuslederen, vedlagt frankeret svarkuvert.:

Overlæge Helle Thagesen
Roskilde Sygehus
Neurologisk ambulatorium
Køgevej 7-13
4000 Roskilde

Denne vil da efter kontrol af dokumentet skrive samlet under og returnere papiret der skal medsendes i ansøgningen om speciallægeanderkendelse i neurologi. Papiret fra Sundhedsstyrelsen får man tilsendt ved ansættelse i hoveduddannelsesforløb. Såfremt man undtagelsesvis ikke har fået seddelen tilsendt kan en ny rekvireres hos Sundhedsstyrelsen, Center for lægelig videreuddannelse.

Som udgangspunkt bør man have deltaget i alle A-kurser, men ved helt særlige forhold kan kursusrækken godkendes, trods at man mangler et kursus, man skal dog så begrunde situationen i følgebrev til A-kursuslederen og kan eventuelt blive bedt om at deltage i et tilsvarende kursus andetsteds.

Såfremt du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive på  hta@regionsjaelland.dk og ellers ønsker vi god fornøjelse med A-kurserne!!!

 

Mange hilsener

Helle Thagesen